Likvidácia sro je za pomoci externého partnera veľmi pohodlnou alternatívou

Každá likvidacia sro si po formálnej stránke vyžaduje zabezpečenie množstva povinností, ktoré nie vždy musia byť pohodlné z hľadiska vynaloženého času aj náročnosti. Kvôli tomuto by sme si dovolili vám osloviť profesionálnu firmu, ktorá má v danej oblasti dlhoročné skúsenosti a vie vás celým procesom previesť tak, aby boli dodržané všetky predpísané pravidlá a jednotlivé dokumenty spĺňali konkrétne náležitosti. Jednou z povinnosti v rámci likvidácie sro je teda zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky.

kalkulačka

S ňou je úzko spojená povinnosť uhradenia si všetkých finančných záväzkov, ktoré vznikli počas životného cyklu spoločnosti. Túto povinnosť je pritom potrebné nezanedbať a dôvod je pomerne logický. Ak by sme totižto vstúpili do likvidácie sro a v rámci nej by si veriteľ nárokoval nesplatené pohľadávky, tak proces likvidácie by mohol vyústiť do konkurzu, ktorý je z hľadiska agendy a splnenia všetkých potrebných aktivít oveľa náročnejším. Profesionálna firma vás teda vie upozorniť aj na tieto skutočnosti a určite nastaví všetko potrebné tak, aby ste sa konkurzu vyhli.

peníze

Likvidácia sro a s čím všetkým vám dokáže pomôcť profesionálny obchodný partner

Na trhu je dostupných viacero firiem, ktorých portfólio poskytovaných služieb sa orientuje aj na poskytovanie poradenstva a exekutívy v oblasti likvidácie sro. Pokiaľ sa rozhodnete ísť touto cestou, tak obchodný partner vás dozaista upozorní aj na povinnosť zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia. Likvidáciu sro je predsa potrebné odsúhlasiť a proces nemôže byť v žiadnom prípade začatý len na základe svojvoľného rozhodnutia jedného zo spoločníkov. Na zhromaždení sa ďalej prerokúva aj pozícia likvidátora, ktorý musí byť vymenovaný priamo v rámci zhromaždenia alebo najneskôr do 60 dní. Ak by táto povinnosť nebola splnená, tak v krajnom prípade môže byť likvidátor vymenovaný aj zo strany súdu, no alternatíva opäť celý proces len naťahuje z časového hľadiska. Likvidácia sro je teda oficiálnym procesom a z tohto titulu je potrebné informáciu uviesť aj v obchodnom registri a vestníku. Súčasťou obchodného názvu je teda od tohto momentu aj dodatok „v likvidácii“, termín vstupu do likvidácie a spôsob konania likvidátora v mene likvidovanej spoločnosti.Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/.